Bratislavská integrovaná doprava

Ochrana osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa riadi Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a na základe ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon”), vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov v súvislosti s vašou registráciou v MA IDS BK.

2. Pri registrácii Používateľa a využívaní služieb spojených s nákupom cestovného lístka MA IDS BK je Používateľ povinný poskytnúť nasledujúce osobné údaje:

 • a) meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mail
 • b) ak má Používateľ menej ako 16 rokov, tak aj osobné údaje jeho zákonného zástupcu v rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, úplná adresa, telefónne číslo a e-mail.
3. Ak má Používateľ menej ako 16 rokov, takéto spracúvanie osobných údajov je zákonné iba ak súhlas so spracovaním osobných údajov poskytol alebo schválil jeho zákonný zástupca. Používateľ je povinný uviesť úplné a pravdivé osobné údaje.

4. Používateľ svojou registráciou potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami používania MA IDS BK a súhlasí so spracovaním, správou a uchovaním vyššie uvedených a poskytnutých osobných údajov v súvislosti s registráciou v MA IDS BK a jej používaním.

5. Prevádzkovateľ získané osobné údaje Používateľa nezverejňuje ani neposkytuje iným osobám, s výnimkou prípadov, kedy mu túto povinnosť ukladá všeobecný právny predpis alebo v osobitných prípadoch so súhlasom dotknutej osoby, ktorej sa osobné údaje týkajú.

6. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu a účelu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú schopné narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

7. Používateľ má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom či sa o ňom spracúvajú osobné údaje. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • a) účele spracúvania osobných údajov,
 • b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • f) práve podať návrh na začatie konania,
 • g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Používateľa,
 • h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania; v týchto prípadoch poskytne Prevádzkovateľ Používateľovi informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
8. Ak sa Používateľ domnieva, že akékoľvek jeho osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, sú nesprávne alebo neúplné, tak môže Používateľ požiadať Prevádzkovateľa o sprístupnenie týchto informácií, opravu alebo o ich vymazanie. Požiadavku na prístup k osobným údajom je možné vybavovať niektorou z nasledujúcich metód:

 • a) e-mailom na adresu dpo@bid.sk
 • b) poštou na adresu: Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jankolova 6, 851 04 Bratislava, Slovenská republika
9. Aby bol Prevádzkovateľ schopný odpovedať na žiadosť o prístup k osobným údajom, tak Používateľ musí:

 • a) podať žiadosť pomocou schváleného formulára žiadosti o prístup k osobným údajom,
 • b) poskytnúť Prevádzkovateľovi dostatočné informácie na overenie svojej totožnosti (aby sa zabezpečilo, že osoba, ktorá požaduje informácie, je Používateľom alebo jeho právnym zástupcom).
10. Prevádzkovateľ prehlasuje, že ak spracúva osobné údaje Používateľa na základe jeho súhlasu (napríklad pre marketingové účely), tak v prípade písomnej žiadosti o ukončenie spracúvania osobných údajov pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia odvolania súhlasu.

11. V prípade, ak chce Používateľ podať sťažnosť na to, ako Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje, obráti sa na poverenú Zodpovednú osobu (Data Protection Officer - DPO) Prevádzkovateľa, ktorej adresa je dpo@bid.sk alebo písomne na adresu: Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jankolova 6, 851 04 Bratislava, Slovenská republika. Zodpovedná osoba potom preskúma sťažnosť a bude s Používateľom spolupracovať pri vyriešení sťažnosti. Ak používateľ aj naďalej zastáva názor, že jeho osobné údaje neboli riadne spracúvané v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, môže sa obrátiť na Úrad pre ochranu údajov.