Bratislavská integrovaná doprava

Projekty

Kariéra

Bratislavská integrovaná doprava, a. s. je od septembra 2017 do augusta 2020 zapojená do projektu SubNodes európskeho programu nadnárodnej spolupráce Interreg Stredná Európa 2014 - 2020. Program je spolufinancovaný Európskym fondom pre regionálny rozvoj (EFRR) a je súčasťou kohéznej politiky EÚ. BID je jedným z deviatich projektových partnerov zo šiestich krajín EÚ zapojených do projektu SubNodes. Vedúcim partnerom projektu je Durínske ministerstvo infraštruktúry a poľnohospodárstva (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft). Okrem Nemecka sú ďalší projektoví partneri z Českej republiky, Poľska, Slovinska, a Talianska. Cieľom projektu je skvalitniť prepojenie verejnou osobnou dopravou medzi hlavnými dopravnými uzlami siete TEN-T a sekundárnymi dopravnými uzlami. Podľa pravidiel čerpania finančných zdrojov z EFRR pre Slovenskú republiku je 85 % nákladov na projekt hradených z tohto fondu a zvyšných 15 % je pokrytých z rozpočtu BID.

Spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava sa v projekte zamerala na rozširovanie Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji ďalej smerom do Trnavského kraja. Pre rozvoj IDS BK bolo najväčším prínosom projektu zapojenie železničného uzla Trnava do systému k 1. augustu 2019. Druhým významným výstupom projektu je Štúdia o možnostiach rozšírenia IDS BK do Trnavského kraja. Nepriamym prínosom realizácie projektových aktivít bolo nadviazanie komunikácie s Úradom Trnavského samosprávneho kraja v záujme spoločného koordinovania verejnej osobnej dopravy na území oboch krajov. Aj vďaka tomu bolo v roku 2018 podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci pri organizácii verejnej dopravy s cieľom vybudovania spoločného integrovaného dopravného systému.

BID plánuje naďalej presadzovať postupnú harmonizáciu systémov verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom a Trnavskom kraji aj po skončení projektu. Veríme, že predpoklady vytvorené v projekte SubNodes budú využité a ďalej rozvíjané s cieľom ďalšej dopravnej integrácie už v blízkej budúcnosti.

The company Bratislavská integrovaná doprava, a. s. (BID) (Bratislava integrated transport) is part of the project SubNodes of the Interreg Central Europe 2014 – 2020 programme. The programme is co-financed from the European Regional Development Fund (ERDF) as a part of the EU cohesion policy. Project partner BID is one of nine project partners from EU six countries also taking part in the project SubNodes. The project lead partner is the Thuringian Ministry for Infrastructure and Agriculture (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft). Apart from Germany, other project partners are from the Czech Republic, Poland, Slovenia and Italy. The SubNodes project concentrates on tackling the weak intermodal integration of peri-urban hinterland regions to primary TEN-T hubs. Suitable medium-sized cities in the central Europe area are being developed into attractive intermodal secondary hubs, which better connect the hinterland to the TEN-T rail network. The project intends to establish this approach by adopting a SubNodes strategy, by conceptualising its implementation and by testing innovative actions in real conditions. Policy recommendations derived from this process will be integrated into transport plans of the regions.

Project partner BID focuses within the project on expanding the Integrated Transport System in the Bratislava Region further into the Trnava Region. The biggest benefit of the project for the IDS BK was the integration of railway node Trnava on 1 August 2019. The second important output is the Study on the possibilities of expanding the IDS BK to the Trnava region. An indirect contribution of the project is the establishment of closer communication with the Bratislava Self-Governing Region Administration with the aim to jointly coordinate public transport in both regions. Thanks to this the head of Bratislava region and the head of Trnava region signed a Memorandum about cooperation on organizing public transport with the objective to develop a common integrated transport system.

BID plans to continue in promoting a gradual harmonization of the public transport systems in the Bratislava and Trnava regions also after the end of the project. We believe that the conditions created within the SubNodes project will be used and developed in order to secure further transport integration in the near future.

Obrázok

Obrázok

Obrázok